Töötasustamine (töölepinguseadus)

  TÖÖTASUSTAMINE   TLS ei ole enam selliseid mõisteid, mis olid Palgaseaduses: palk, palgatingimused, palgasüsteem, preemia, lõpparve. TA maksab töö eest tasu, s. o üks TA põhikohustusi. Pooled lepivad töötasus kokku tööle asumisel ja kui seda ei ole tehtud, siis loetakse töötasuks sarnase töö eest sarnastel asjaoludel tavaliselt makstav tasu. Põhimõte – igasugune töö, mida T [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (tööandja kohustused)

  Tööandja kohustused (1) Tööandja täidab oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt. (2) Tööandja on eelkõige kohustatud: 1) kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi; 2) maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal; 3) andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; 4) tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; 5) tagama töötajale [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töötaja kohustused)

  TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED   § 15. Töötaja kohustused (1) Töötaja täidab oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt. (2) Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: 1) teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi; See on oluline tingimus, mis on T-le kirjalikult teatavaks tehtud ja nende täitmist eeldatakse [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töölepingu muutmine)

  TÖÖLEPINGU MUUTMINE JA TÜHISTAMINE   § 12 Töölepingu muutmine  – on TL-s esialgselt  kokkulepitud tingimustes muudatuste tegemine. Üldjuhul toimub see poolte kokkuleppel. TL muudatused tuleb vormistada kirjalikult ja esitatakse T-le 1 kuu jooksul. Kui TA ei esita andmeid, on T-l õigus nõuda -       kokkuleppele vastavaid töötingimusi -       andmete kooskõlla viimist vastavalt kokkulepitule -       keelduda töö [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töölepingu sõlmimine)

  Töölepingu vorm: kirjalik Töölepingu sõlmimisele kohaldatakse TLS § 4 lg 1 kohaselt VÕS-s lepingu sõlmimise kohta sätestatut. Leping sõlmitakse reeglina pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse saamisega. Igal juhul on oluline, et pooled vahetaksid vastastiku tahteavaldusi ning oleks selge, et omavahel on saavutatud kokkulepe lepingutingimuste osas.  Töölepingu sõlmimiseks on vajalik kattuvate tahteavalduste olemasolu, eesmärgiga luua töösuhe. [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töölepingu osapooled)

  TÖÖLEPINGU OSAPOOLED  - siin tuleb lähtuda TsÜS toodud füüsilise ja juriidilise  isiku mõistest.   TÖÖANDJA  (TA) –  teovõimeline füüsiline isik v õigusvõimeline juriidiline isik. TÖÖTAJA (T)       –  teovõimeline või  piiratud teovõimega füüsiline isik.   § 7 TA ei tohi TL sõlmida  ega tööle lubada  alla 15-aastast v koolikohustuslikku alaealist, v.a  erandjuhtudel. 13-14 alaealistel  või 15-16 [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (Töösuhe)

  TÖÖSUHE   Töö tegemine on enamikule vajalik elatusvahendite hankimiseks. Kui ühiskonna liikmel on tööriistad, materjal, vahendid, siis võib ta ise oma tööd korraldada ning töötulemus kuulub talle.  Töötegija otsustab ise, kuidas ta oma tööd korraldab ning kuidas töötulemust realiseerib. Tal ei teki töösuhteid teiste ühiskonna liikmetega, vaid kujunevad mitmesugused tsiviilõiguslikud suhted. Selliselt toimivad näiteks FIE-d. [...]

  Loe pikemalt

  Maksuameti ettemaksukonto vabade vahendite tagasi küsimine pangakontole (käibemaksu rahas tagasi küsimine)

  Maksuametis oleva maksude ettemaksu saab küsida rahas ettevõtte pangakontole. Selleks logida e-maksuametisse ja toimida nagu alljärgnevatel juhistel. Enne tagastustaotluse tegemist vaadata mis on ettemaksujääk, et teada mis summas tagasi küsida. Samuti hankida endale käepärast ettevõtte registrikood ja ettevõtte pangakonto number (need tuleb taotlusse sisestada).  

  Loe pikemalt

  E-stat statistika ligipääsu võimaldamine

  1. Täita peakasutaja taotlus: https://mstat.stat.ee/estat/help/val_taotlus.htm 2. Digiallkirjastada ja emailida e-posti aadressil klienditugi@stat.ee või paberil allkirjastada ja saata Statistikaamet, Tallinn, Endla 15, 15174 3. Peakasutaja ligipääsu saamisel logida ID kaardiga sisse: https://estat.stat.ee/login/login.jsp ja teha kasutaja ligipääs vastavalt alltoodule:  

  Loe pikemalt

  Sõiduauto juhend ettevõtjale

  OÜga on kaks võimalust: kas auto kuulub OÜ-le või omanikule-juhatajale. Esimesel juhul tuleb maksta erisoodustuse makse selle eest, et autoga ka isiklikke sõite tehakse, teisel juhul on piiratud isikliku autoga OÜ huvides tehtud sõitude eest võetava maksuvaba hüvitise summa. Kui maksta igas kuus erisoodustusmakse 217.66 eurot (käibemaksukohustuslased) või 174.99 eurot (mitte-käibemaksukohustuslased), võib OÜ-le kuuluva autoga [...]

  Loe pikemalt