Kui töötaja läheb pensionile TSM

  Tööandja peaks valmistama ja andma töötajale TSM tõendi ja andma tööraamatu kui see on tema käes. Muud juhised antakse pensionile minevale töötajale ja ta peaks edasi ise hakkama saama. Tööandja kohus vaid TSM tõend. Leitav siit: Vorm TSM Töötavalt pensionärilt töötuskindlustusmaksu kinni ei peta aga tööandja arvestab ja maksab. Muus osas maksud ja kinnipidamised nagu ikka [...]

  Loe pikemalt

  Töölepingu lõppemine, lõpetamine, ülesütlemine (töölepinguseadus)

  TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE   Töösuhte lõppemine saab toimuda üksnes seaduses toodud alustel. Tööleping lõppeb: • töösuhte lõpetamise kokkuleppega (§ 79) • tähtaja möödumisel (§ 80) • töötaja surmaga (§ 81) • füüsilisest isikust tööandja surmaga, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades (§ 111 lõige 3) • ülesütlemisega (§ 83)   Töölepingu lõppemise alused võib jagada [...]

  Loe pikemalt

  Töö ja puhkeaeg, puhkused (töölepinguseadus)

  TÖÖ ja PUHKEAEG   TÖÖAEG on aeg, mil töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, mis on kindlaks määratud TL, ametijuhendiga allub TA juhtimisele ja kontrollile see aeg on kindlaks määratud kas seadusega, TL-ga või tuleneb töökorralduse reeglitest   Täistööaeg –  töötaja töötab 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. T ning TA on vabad kokku leppima neile [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (tööandja kohustused)

  Tööandja kohustused (1) Tööandja täidab oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt. (2) Tööandja on eelkõige kohustatud: 1) kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi; 2) maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal; 3) andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; 4) tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; 5) tagama töötajale [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töötaja kohustused)

  TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED   § 15. Töötaja kohustused (1) Töötaja täidab oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt. (2) Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: 1) teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi; See on oluline tingimus, mis on T-le kirjalikult teatavaks tehtud ja nende täitmist eeldatakse [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töölepingu muutmine)

  TÖÖLEPINGU MUUTMINE JA TÜHISTAMINE   § 12 Töölepingu muutmine  – on TL-s esialgselt  kokkulepitud tingimustes muudatuste tegemine. Üldjuhul toimub see poolte kokkuleppel. TL muudatused tuleb vormistada kirjalikult ja esitatakse T-le 1 kuu jooksul. Kui TA ei esita andmeid, on T-l õigus nõuda -       kokkuleppele vastavaid töötingimusi -       andmete kooskõlla viimist vastavalt kokkulepitule -       keelduda töö [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töölepingu sõlmimine)

  Töölepingu vorm: kirjalik Töölepingu sõlmimisele kohaldatakse TLS § 4 lg 1 kohaselt VÕS-s lepingu sõlmimise kohta sätestatut. Leping sõlmitakse reeglina pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse saamisega. Igal juhul on oluline, et pooled vahetaksid vastastiku tahteavaldusi ning oleks selge, et omavahel on saavutatud kokkulepe lepingutingimuste osas.  Töölepingu sõlmimiseks on vajalik kattuvate tahteavalduste olemasolu, eesmärgiga luua töösuhe. [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (töölepingu osapooled)

  TÖÖLEPINGU OSAPOOLED  - siin tuleb lähtuda TsÜS toodud füüsilise ja juriidilise  isiku mõistest.   TÖÖANDJA  (TA) –  teovõimeline füüsiline isik v õigusvõimeline juriidiline isik. TÖÖTAJA (T)       –  teovõimeline või  piiratud teovõimega füüsiline isik.   § 7 TA ei tohi TL sõlmida  ega tööle lubada  alla 15-aastast v koolikohustuslikku alaealist, v.a  erandjuhtudel. 13-14 alaealistel  või 15-16 [...]

  Loe pikemalt

  Töölepinguseadus (Töösuhe)

  TÖÖSUHE   Töö tegemine on enamikule vajalik elatusvahendite hankimiseks. Kui ühiskonna liikmel on tööriistad, materjal, vahendid, siis võib ta ise oma tööd korraldada ning töötulemus kuulub talle.  Töötegija otsustab ise, kuidas ta oma tööd korraldab ning kuidas töötulemust realiseerib. Tal ei teki töösuhteid teiste ühiskonna liikmetega, vaid kujunevad mitmesugused tsiviilõiguslikud suhted. Selliselt toimivad näiteks FIE-d. [...]

  Loe pikemalt

  Sõiduauto juhend ettevõtjale

  OÜga on kaks võimalust: kas auto kuulub OÜ-le või omanikule-juhatajale. Esimesel juhul tuleb maksta erisoodustuse makse selle eest, et autoga ka isiklikke sõite tehakse, teisel juhul on piiratud isikliku autoga OÜ huvides tehtud sõitude eest võetava maksuvaba hüvitise summa. Kui maksta igas kuus erisoodustusmakse 217.66 eurot (käibemaksukohustuslased) või 174.99 eurot (mitte-käibemaksukohustuslased), võib OÜ-le kuuluva autoga [...]

  Loe pikemalt