TÖÖLEPINGU MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

 

§ 12 Töölepingu muutmine  – on TL-s esialgselt  kokkulepitud tingimustes muudatuste tegemine. Üldjuhul toimub see poolte kokkuleppel. TL muudatused tuleb vormistada kirjalikult ja esitatakse T-le 1 kuu jooksul. Kui TA ei esita andmeid, on T-l õigus nõuda

-       kokkuleppele vastavaid töötingimusi

-       andmete kooskõlla viimist vastavalt kokkulepitule

-       keelduda töö tegemisest valesti esitatud andmete järgi

-       öelda leping üles ja nõuda hüvituseks 3 kuu keskmist töötasu

 

§ 18  terviseseisundile sobivat tööd saavad nõuda rasedad v kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele. T peab esitama arstitõendi, milles nähtuvad tervise tõttu töötamise piirangud.

Kui TA-l on võimalus pakkuda tervislikule seisundile vastavat tööd v on võimalik kergendada töötingimusi, siis maksab haigekassa kindlustatud isikule hüvitist niisuguses summas, et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava töötasuga  jagatuna selle ajavahemiku kalendripäevadega on võrdne kindlustatud isiku kalendripäeva keskmise tuluga.  Kui ei ole võimalik töötajat ajutiselt üle viia või töötingimusi kergendada, siis töötaja jääb koju ja talle makstakse ajutise töövõimetuse hüvitust (70% keskmisest töötasust).

 

§ 13. Töölepingu tühistamine

(1) Tööandja ei või töölepingut tühistada eksimuse või pettuse tõttu, tuginedes andmete puudumisele või valeandmetele töötaja kohta, mille teadasaamiseks tal puudub õigustatud huvi, samuti eksimuse või pettuse tõttu, kui asjaolu, milles tööandja oli eksinud, on tühistamise ajal kaotanud töölepingu jaoks tähenduse.

(2) Eksimuse või pettuse tõttu võib tööandja töölepingu tühistada kahe nädala jooksul arvates eksimusest või pettusest teadasaamisest.

 

§ 14. Töölepingu tühistamise tagajärjed

(1) Töölepingu tühisuse või tühistamise korral ei või tööandja ega töötaja nõuda lepingu järgi üleantu või täidetu tagastamist.

(2) Töötaja tagastab tühise töölepingu järgi tööalaseks kasutamiseks saadud töö- ja

isikukaitsevahendid.

(3) Kui töötaja pettis tööandjat asjaoluga, mis on olulise tähtsusega töötasu määramisel, võib tööandja töötajalt tagasi nõuda töötajale tasutust osa, mida tööandja ei oleks maksnud tegelikke asjaolusid teades.

Tehing on tühine, kui see on:

- vastuolus heade kommete või avaliku korraga või seadusega,

- rikub käsutuskeeldu või

- tegemist on näiliku tehinguga. (TsÜS § 86-89)

Tehingu tühisus tähendab, et tehingul pole olnud algusest peale õiguslikke tagajärgi ehk kohustusi ja õigusi. Tühise tehingu alusel saadu tagastatakse vastavalt alusetu rikastumise sätetele. Kuna töölepingu puhul on tegemist kestvuslepinguga, ei saa eeldada, et töösuhte pooled säilitavad töösuhtest saadavat, nt töötasu, või et töösuhtest saadavat oleks võimalik üldse tagastada. Teatud erisus kehtib juhul, kui töötaja pettis tööandjat asjaolu suhtes, millest olenes tema töötasu suurus. TLS § 14 lg 3 kohaselt võib sel juhul tööandja nõuda töötajalt tagasi selle osa talle makstud töötasust, mida tööandja ei oleks tegelikke asjaolusid teades maksnud.

 

Tehing on tühistatav, kui esinevad seaduses nimetatud asjaolud, mis annavad aluse tehingu vaidlustamiseks.

Nimetatud asjaoludeks on:

- tehingu sõlmimine eksimuse,

- pettuse,

- ähvarduse ja vägivalla ning

- raskete asjaolude ärakasutamise

… tõttu, mis annavad aluse kahelda isiku otseses ja vabas tahtes võtta endale tehingust tulenevaid õigusi ja kohustusi (TsÜS § 92).

Tühistamise tähtaeg 2 nädalat on lühem kui TsÜS-s (6 kuud) selleks, et tagada töösuhete stabiilsus. TA peab kiirelt tegutsema ja kui ta selle aja jooksul ei soovi lepingut tühistada, siis ilmselt ei ole need asjaolud ka piisavalt olulised või häirivad.

Tead paremat vastust? Tee täiendusettepanek.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>